Ιστορία - Saltworks.gr

Αλοπηγούντες,   Οικολογούμεν   επί   πάσης   Ελλάδος
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ιστορία

Η Εταιρία
Οι Ελληνικές Αλυκές ΑΕ είναι μια Εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου που ιδρύθηκε το  1988 με πρωταρχικό στόχο την οικονομική εξυγίανση των βιώσιμων αλυκών της χώρας, μέσω εκμηχάνισης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας τους, έτσι ώστε η  χώρα σύντομα να καταστεί τουλάχιστον αυτάρκης σε σχέση με τις ανάγκες της σε  πρωτογενές αλάτι.
Αποτελεί  συνέχεια   της   προγενέστερης  ανθούσας  Εταιρείας "Αλυκαί Μεσολογγίου ΑΕ", που με τη σειρά της είχε ιδρυθεί το 1978, ως θυγατρική της ΕΛΕΒΜΕ ΑΕ   και κάλυπτε απλώς τη συγκεκριμένη αλυκή της πόλης του Μεσολογγίου. Με την προσάρτηση και άλλων μικρότερων παραγωγικών μονάδων, ο συνολικός αριθμός αλυκών που υπάγονται σήμερα στην Εταιρεία ανήλθε σε οκτώ. Επιπλέον, μελετάται η δυνατότητα διεύρυνσης της δυναμικότητας της Εταιρείας με ίδρυση νεοπαγούς αλυκής στη νήσο Λήμνο.

Οι χώροι των αλυκών, κατεξοχήν πεδία των τεχνολογικών και πολιτισμικών δρώμενων του   παρελθόντος, αποτελούν ταυτόχρονα έξοχα ενδιαιτήματα μεγάλου αριθμού βιολογικών   ειδών. Η φυσική ιστορία κάποιων από αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τέτοιους   υπεραλμυρούς λειμώνες. Γι' αυτό, παράλληλα με τον προαναφερθέντα, πάγιο στόχο της Εταιρείας, πρόσθετο μέλημα αποτελεί η διατήρηση της φυσικής και η ανάδειξη της πολιτισμικής   ελληνικής κληρονομιάς στους χώρους των υπό την κυριότητά της αλυκών. Έτσι, η Εταιρεία   έχει στο παρελθόν έμπρακτα ενδιαφερθεί για τη μελέτη και προστασία της άγριας ζωής στις   αλυκές, δρα με τις αρχές της αειφορίας, ενώ παράλληλα σχεδιάζει την ίδρυση μουσείου   αλυκής για πρώτη φορά στη χώρα.  


 
Γραφεία Αθηνών - Ασκληπιού 1, 10679
          Αθήνα - Greece
Copyright © ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.
+30 210 3617450, 510
+30 210 3618775 (fax)
Επιστροφή στο περιεχόμενο