Αλατοποιία - Saltworks.gr

Αλοπηγούντες,   Οικολογούμεν   επί   πάσης   Ελλάδος
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αλατοποιία

Αλυκές Αλατοποιία
Η καλλιεργητική περίοδος -το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η διεργασία παραγωγής άλατος βρίσκεται σε εξέλιξη στην αλυκή- αρχίζει τον Μάρτιο  και τελειώνει κατά κανόνα έως το τέλος Οκτωβρίου, αναλόγως των μετεωρολογικών συνθηκών και των ιδιαιτεροτήτων κάθε αλυκής.
Το θαλασσινό νερό, που κατά τρόπο συνεχή και απρόσκοπτο τροφοδοτεί τις αλυκές καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, αντλείται από τις παρακείμενες ή τις εγγύτερα προσιτές θαλάσσιες εκτάσεις. Οδηγείται κατ' αρχήν μέσω αλμαγωγών στις πρώτες λεκάνες εξάτμισης, από εκεί στις επόμενες θερμότερες δεξαμενές, όλες συνδεδεμένες εν σειρά, για να καταλήξει στα αλοπήγια. Η διακίνηση της άλμης γίνεται με ενεργό άντληση, καθώς επίσης και μηχανικά, λόγω βαρύτητας.
Η συγκομιδή άλατος αρχίζει συνήθως στις αρχές του Φθινοπώρου, αναλόγως των ιδιαιτέρων συνθηκών κάθε αλυκής, ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη συλλογή της παραγωγής πριν την έναρξη των φθινοπωρινών βροχών. Της συλλογής προηγείται η απομάκρυνση των αλμολοίπων, δηλ. της παραμένουσας προς εξάτμιση ποσότητας άλμης του αλοπηγίου, και αποξήρανση του αλοπηγίου για λίγα εικοσιτετράωρα.
Διαδικασία Συγκομιδής

Στην περίπτωση των παραδοσιακών αλυκών το αλάτι συλλέγεται από ειδικευμένους εργάτες, οι οποίοι κατ' αρχήν χωρίζουν το αλοπήγιο σε ισομεγέθεις λωρίδες, δημιουργούν "αντάρα", δηλ. επιδέξιο διαχωρισμό του επιπαγούς στρώματος άλατος και του υποκειμένου εδάφους και συγκεντρώνουν το καθαρό αλάτι σε μικρούς σωρούς. Η αποκομιδή των σωρών μέχρι το αλώνι του αλατιού, παραπλεύρως της παραγωγικής έκτασης της αλυκής, γίνονταν με μηχανοκίνητα βαγονέττα.

Σήμερα, σε όλες τις αλυκές της Εταιρείας η συλλογή άλατος (βλέπε παραπάνω) γίνεται με τη βοήθεια αυτοκινούμενων μηχανημάτων συγκομιδής (1), τα οποία συλλέγουν το αλάτι κατά λωρίδες 1-3 μέτρων, κινούμενα κατά τη διεύθυνση της μικρής διάστασης του αλοπηγίου. Το αλάτι αποτίθεται σε αυτοκινούμενες οριζόντιες μεταφορικές ταινίες (2) διατεταγμένες κατά μήκος της διαδρομής του μηχανήματος συγκομιδής.
Στη συνέχεια, το αλάτι μεταφέρεται μέσω κεκλιμένης μεταφορικής ταινίας σε αυτοκινούμενο σιλό άλατος (3), από το οποίο φορτώνονται φορτηγά αυτοκίνητα ή βαγονέττα ελκόμενα από ντηζελοκίνητες μηχανές (4). Η κεκλιμένη μεταφορική ταινία και το σιλό κινούνται παραλλήλως της μεγάλης διάστασης του αλοπηγίου. Μετά τη συλλογή, τα φορτηγά αυτοκίνητα / βαγονέττα μεταφέρουν το αλάτι στη μονάδα πλύσεως (7-13). Εδώ, το αλάτι απαλλάσσεται από το μέγιστο μέρος των προσμείξεων που το συνοδεύουν, ως επί το πλείστον γαιωδών, καθώς και χημικών προσμείξεων, ως επί το πλείστον αλάτων μαγνησίου και ασβεστίου.
Τα φορτηγά αυτοκίνητα / βαγονέττα (4) εκφορτώνουν το αλάτι σε σιλό (5) που τροφοδοτεί, με τη σειρά του, δεύτερη κεκλιμένη μεταφορική ταινία (6), μέσω της οποίας το αλάτι φέρεται στο δοχείο πλύσεως (7). Σ' αυτό, εισάγεται μέσω αντλίας (13) κεκορεσμένη άλμη πλύσεως και αναμειγνύεται με το αλάτι σε αναλογία 3:1. Στη συνέχεια, το μείγμα άλμης-άλατος αντλείται (8) και μεταφέρεται μέσω αγωγού (9) στα στατικά κόσκινα απονερώσεως (10), από τα οποία η εξερχομένη αναλογία μειώνεται σε 1:2 περίπου. Η τελική αποστράγγιση του άλατος γίνεται με φυγοκέντρηση στον διαχωριστή (11), με τελικό ποσοστό υγρασίας άλατος της τάξεως 4-7%. Η άλμη πλύσεως που εκρέει από τα κόσκινα απονερώσεως και τον φυγοκεντρικό διαχωριστή, διοχετεύεται μηχανικά στη δεξαμενή άλμης πλύσεως για ανακύκλωση, όπου καθιζάνουν οι γαιώδεις προσμείξεις (12). Η καθαρισμένη άλμη επαναχρησιμοποιείται κατά τρόπο συνεχή στη διεργασία πλύσεως. Ας σημειωθεί ότι, πέραν του περιγραφομένου τρόπου πλύσεως, ενός εκ των δύο που εφαρμόζονται στο Μεσολόγγι, χρησιμοποιούνται και παραλλαγμένοι τρόποι, στις κατά τόπους αλυκές. Το τελικό προϊόν μεταφέρεται μέσω μεταφορικής ταινίας και αποθέτη άλατος (14) στην υπαίθρια αποθήκη άλατος. Από τους αλατοσωρούς ύψους 10 έως 15 μέτρων (15), το αλάτι φορτώνεται με φορτωτή σε φορτηγά αυτοκίνητα προοριζόμενο για κατανάλωση. Η κεράμωση του αλατοσωρού, μια παραδοσιακή πρακτική για την προστασία του από την κακοκαιρία, έχει στις μέρες μας πια εγκαταλειφθεί.

Γραφεία Αθηνών - Ασκληπιού 1, 10679
          Αθήνα - Greece
Copyright © ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.
+30 210 3617450, 510
+30 210 3618775 (fax)
Επιστροφή στο περιεχόμενο