Ιστορία - Saltworks.gr

Αλοπηγούντες,   Οικολογούμεν   επί   πάσης   Ελλάδος
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ιστορία

Η Εταιρία
Οι Ελληνικές Αλυκές ΑΕ είναι μια Εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου που ιδρύθηκε το  1988 με πρωταρχικό στόχο την οικονομική εξυγίανση των βιώσιμων αλυκών της χώρας, μέσω εκμηχάνισης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας τους, έτσι ώστε η  χώρα σύντομα να καταστεί τουλάχιστον αυτάρκης σε σχέση με τις ανάγκες της σε  πρωτογενές αλάτι.
Αποτελεί  συνέχεια   της   προγενέστερης  ανθούσας  Εταιρείας "Αλυκαί Μεσολογγίου ΑΕ", που με τη σειρά της είχε ιδρυθεί το 1978, ως θυγατρική της ΕΛΕΒΜΕ ΑΕ   και κάλυπτε απλώς τη συγκεκριμένη αλυκή της πόλης του Μεσολογγίου. Με την προσάρτηση και άλλων μικρότερων παραγωγικών μονάδων, ο συνολικός αριθμός αλυκών που υπάγονται σήμερα στην Εταιρεία ανήλθε σε οκτώ. Επιπλέον, μελετάται η δυνατότητα διεύρυνσης της δυναμικότητας της Εταιρείας με ίδρυση νεοπαγούς αλυκής στη νήσο Λήμνο.
Από 01.01.2018 και με βάση το Ν.4389/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4512/2018, το σύνολο των μετοχών της εταιρείας που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο (ποσοστό 55,19%) μεταβιβάστηκε στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε (Ε.Ε.ΣΥ.Π.   Α.Ε.).

Αποστολή και Όραμα
 
Εκτός των βασικών ιδρυτικών της προδιαγραφών, η Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. έχει αποστολή την επαρκή κάλυψη των αναγκών των χώρας σε πρωτογενές αλάτι, αξιοποιώντας τα βέλτιστες διαθέσιμες στρατηγικές, σε συνδυασμό με την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, διαμορφώνοντας όρους σταθερής οικονομικής υγείας και αναπτυξιακής προοπτικής.
 
Στη βάση του νέου θεσμικού πλαισίου της, επίσης, η εταιρεία καλείται να συμβάλει, κατά το μέρος που της αναλογεί, στην υπηρέτηση του στόχου του βασικού της μετόχου, της Ε.Ε.ΣΥ.Π.  Α.Ε. , για την επαύξηση της δημόσιας αξίας.
 
Αποστολή της εταιρείας – και όραμά της ταυτόχρονα – είναι να χαράσσει τον αναπτυξιακό της προσανατολισμό με όρους διαφάνειας, κοινωνικής ευθύνης, προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, αξιοκρατίας και λογοδοσίας, ακολουθώντας τις βέλτιστες εταιρικές πρακτικές και διασφαλίζοντας την πιστή τήρηση των Νόμων και των Κανονισμών σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας της.

Οι χώροι των αλυκών, κατεξοχήν πεδία των τεχνολογικών και πολιτισμικών δρώμενων του   παρελθόντος, αποτελούν ταυτόχρονα έξοχα ενδιαιτήματα μεγάλου αριθμού βιολογικών   ειδών. Η φυσική ιστορία κάποιων από αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τέτοιους   υπεραλμυρούς λειμώνες. Γι' αυτό, παράλληλα με τον προαναφερθέντα, πάγιο στόχο της Εταιρείας, πρόσθετο μέλημα αποτελεί η διατήρηση της φυσικής και η ανάδειξη της πολιτισμικής   ελληνικής κληρονομιάς στους χώρους των υπό την κυριότητά της αλυκών. Έτσι, η Εταιρεία   έχει στο παρελθόν έμπρακτα ενδιαφερθεί για τη μελέτη και προστασία της άγριας ζωής στις   αλυκές, δρα με τις αρχές της αειφορίας, ενώ παράλληλα σχεδιάζει την ίδρυση μουσείου   αλυκής για πρώτη φορά στη χώρα.  


 
Γραφεία Αθηνών - Ασκληπιού 1, 10679
          Αθήνα - Greece
Copyright © ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.
+30 210 3617450, 510
+30 210 3618775 (fax)
Επιστροφή στο περιεχόμενο