Στοιχεία Αλυκών

Στοιχεία Αλυκών

Τυπική διαδικασία Παραγωγής Άλατος

Τα κύρια στοιχεία που αποτελούν τις μηχανοποιημένες Αλυκές μας είναι:

Το σύστημα λεκανών εξάτμισης εν σειρά, φυσικές αβαθείς λεκάνες διαχωριζόμενες με αναχώματα.

Τα αλοπήγια, ορθογώνιες επιφάνειες όπου το συνεχώς κρυσταλλούμενο αλάτι αποτίθεται στον πυθμένα του.

Οι ταμιευτήρες άλμης, σχετικά μεγάλου βάθους, όπου αποθηκεύεται η άλμη υψηλής πυκνότητας.

Τα αντλιοστάσια, με τη βοήθεια των οποίων αντλείται και διακινείται η άλμη.

Ο μηχανικός εξοπλισμός συγκομιδής, μεταφοράς, πλύσης και απόθεσης στους αλατοσωρούς για παροδική αποθήκευση.

Ο μετεωρολογικός σταθμός.

Το χημικό εργαστήριο για τον έλεγχο της ποιότητας του παραγομένου άλατος.