Ιστορία

Ιστορία

Η Ιστορία μας

 

Η Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. είναι μια Εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου που ιδρύθηκε το  1988 με πρωταρχικό στόχο την οικονομική εξυγίανση των βιώσιμων αλυκών της χώρας, μέσω εκμηχάνισης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας τους, έτσι ώστε η  χώρα σύντομα να καταστεί τουλάχιστον αυτάρκης σε σχέση με τις ανάγκες της σε  πρωτογενές αλάτι.

Αποτελεί  συνέχεια   της   προγενέστερης  ανθούσας  Εταιρείας “Αλυκαί Μεσολογγίου Α.Ε.“, που με τη σειρά της είχε ιδρυθεί το 1978, ως θυγατρική της ΕΛΕΒΜΕ ΑΕ   και κάλυπτε απλώς τη συγκεκριμένη αλυκή της πόλης του Μεσολογγίου. Με την προσάρτηση και άλλων μικρότερων παραγωγικών μονάδων, ο συνολικός αριθμός αλυκών που υπάγονται σήμερα στην Εταιρεία ανήλθε σε οκτώ. Επιπλέον, μελετάται η δυνατότητα διεύρυνσης της δυναμικότητας της Εταιρείας με ίδρυση νεοπαγούς αλυκής στη νήσο Λήμνο.

Από 01.01.2018 και με βάση το Ν.4389/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4512/2018, το σύνολο των μετοχών της εταιρείας που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο (ποσοστό 55,19%) μεταβιβάστηκε στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.).

Τον Μάιο του 2023 η Ε.Ε.ΣΥ.Π. απέκτησε επιπλέον 24,81% των μετοχών της εταιρείας αυξάνοντας το ποσοστό του σε 80%. Η εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» εξελίχθηκε από μια τοπική επιχείρηση σε μια ολοκληρωμένη εταιρική δομή με οκτώ αλυκές, της οποίας μέχρι και σήμερα η διεύρυνση της δυναμικότητας ενισχύεται συνεχώς.

Το 10,19 % ανήκει στο Δήμο Μεσολογγίου και το υπόλοιπο 9,81 % ανήκει σε δήμους, κάθε ένας από τους οποίους έχει μερίδιο κάτω του 5%.

Η εταιρεία λειτουργεί σήμερα ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), δεν είναι φορέας Γενικής Κυβέρνησης και δεν  χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Καλύπτει τις ανάγκες της από ιδίους πόρους, διασφαλίζοντας έτσι την οικονομική της βιωσιμότητα.

Αποστολή Δημόσιας Επιχείρησης

 

Ο «Μηχανισμός Συντονισμού» προσδιορίζει το πλαίσιο σχετικά με τη διακυβέρνηση των Δημοσίων Επιχειρήσεων στις οποίες έχει συμμετοχές η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (εφεξής ΕΕΣΥΠ), σύμφωνα με το άρθρο 197 παρ. 6 του ν. 4389/2016. Η εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» αποτελεί μία από τις λοιπές θυγατρικές του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ.

Το παρόν αποτελεί έγγραφο του «Μηχανισμού Συντονισμού και, ειδικότερα, όσον αφορά στην «Αποστολή» της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές όπου ορίζονται οι κύριες στρατηγικές, επιχειρηματικές και επιχειρησιακές κατευθύνσεις της και ο κεντρικός στόχος προεχόντως ως προς την επαύξηση της δημόσιας αξίας της.

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο, οι επιχειρησιακές κατευθύνσεις θα πρέπει να επιδιώκονται εντός ενός πλαισίου το οποίο θα στοχεύει στην βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας και στον εξορθολογισμό του κόστους.

Δεδομένου ότι ο παραγωγικός προσανατολισμός της εταιρείας αναφέρεται σε πρωτογενές προϊόν, θα πρέπει να επιδιώκεται η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, η βελτίωση της ποιότητας και η ένταξη του προϊόντος σε νέα πρότυπα πιστοποίησης. Παράλληλα, βασική επιδίωξη είναι και η περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων και της κερδοφορίας μέσω βελτιωμένου μίγματος πωλήσεων, διαφοροποίησης με χαρακτηριστικό στοιχείο μοναδικότητας την αφρίνα του Μεσολογγίου και ενίσχυσης του εξαγωγικού προσανατολισμού της εταιρείας.

Παράλληλα, καθώς οι χώροι των αλυκών αποτελούν κατεξοχήν χώρους περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, πάγιο στόχο της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς στους χώρους των υπό την κυριότητά της αλυκών. Έτσι, αναμένεται να υιοθετεί μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, ταυτόχρονα με πολιτικές οι οποίες θα οδηγήσουν στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των φυσικών της πόρων.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Μηχανισμού Συντονισμού, η Αποστολή της Δημόσιας Επιχείρησης Ελληνικές Αλυκές μπορεί να αναθεωρηθεί αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

 

 

Όραμα και Αξίες

 

Αποστολή και όραμα της εταιρείας είναι να χαράσσει τον αναπτυξιακό της προσανατολισμό με όρους διαφάνειας, κοινωνικής ευθύνης, προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, αξιοκρατίας και λογοδοσίας, ακολουθώντας τις βέλτιστες εταιρικές πρακτικές και διασφαλίζοντας την πιστή τήρηση των Νόμων και των Κανονισμών σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της. Η εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» στηρίζεται σε αξίες που ενσωματώνουν τη δέσμευσή της προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπευθυνότητά της προς το κοινωνικό σύνολο. Η εταιρεία προσανατολίζεται προς μια ενεργό συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι αξίες επί των οποίων βασίζεται η εταιρεία αφορούν τις παρακάτω αρχές.

■ Δημόσιο συμφέρον: Προσφέρουμε εργασία στις τοπικές κοινωνίες και ενισχύουμε την αγοραστική δύναμη των τοπικών αγορών, καθώς, για τις ανάγκες λειτουργίας μας, επιλέγουμε την προμήθεια υλικών από την εκάστοτε τοπική αγορά. Επιπλέον καταβάλλουμε το τέλος παραχώρησης στον εκάστοτε τοπικό Δήμο, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.

■ Στοχεύουμε στην αποτελεσματική διαχείριση της δημόσιας περιουσίας που μας έχει εκχωρηθεί, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών

■ Ακεραιότητα: Δρούμε με ακεραιότητα, εντιμότητα και επιμέλεια, προασπίζοντας την Εταιρεία και το δημόσιο συμφέρον.

■ Διαφάνεια, λογοδοσία και διαβούλευση: Λειτουργούμε με διαφάνεια και ανοιχτή επικοινωνία, προσβλέποντας στην ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης. Ενεργά ενημερώνουμε και διαβουλευόμαστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

■ Αποτελεσματικότητα και καινοτομία: Προωθούμε την αποτελεσματικότητα και ενθαρρύνουμε την καινοτομία σε κάθε μας δραστηριότητα.

■ Αξιοκρατία και κοινωνική υπευθυνότητα: Λειτουργούμε με αξιοκρατικό τρόπο, προωθούμε τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουμε ίσες ευκαιρίες χωρίς διακρίσεις.