Ι.Θ.Α / S.S.I.

Το Ινστιτούτο Θαλασσινού Άλατος, (Ι.Θ.Α), ιδρύθηκε το 2002 με πρωτοβουλία της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του θαλασσινού αλατιού μέσω προώθησης, επιστημονικής τεκμηρίωσης
της χρησιμότητάς του, καθώς και την βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του.

Στο Ινστιτούτο συμμετέχουν όλες οι εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας άλατος και είναι ο χώρος όπου συνεργάζονται για την αποτελεσματική επίτευξη του ως άνω στόχου μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, εκπόνησης επιστημονικών ερευνών καθώς και ενημερωτικών σεμιναρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τέλος, το Ι.Θ.Α μέσω της υποστήριξης των κοινών συμφερόντων των μελών του, καλείται να δικτυώσει αυτή του την προσπάθεια με ξένους σχετικούς οργανισμούς, ενώ ο συμβουλευτικός του ρόλος αποσκοπεί – εκτός των άλλων – και στη διεθνή αναγνώρισή του.