Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΜΣΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΑΤΟΣ ΑΛΥΚΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ 28/07/2021