Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΛΑΤΟΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ 27/08/2021