Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΑΤΟΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ