Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ανάθεσης έργου Κατασκευής Νέου Ταμιευτήρα Αλμών της αλυκής Ν. Κεσσάνης