Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΟΠΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΛΥΚΗΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ 17/3/2022