Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΟΠΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΛΥΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ