Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ 02/06/2022