Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΙΘΕΝΔΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ Αλυκή Ν.ΚΕΣΣΑΝΗΣ