Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΥΚΗ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ