Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ Αλυκή ΜΕΣΗΣ